Kerkenraad Kerkenraad
In de protestantse traditie worden gemeenteleden gekozen tot ouderling of diaken. Zij kunnen deze positie 4 jaar bekleden en zijn daarna eenmaal direct herkiesbaar. Samen met de predikant(en) vormen zij de kerkenraad die als afspiegeling van de gemeente de koers in de gemeente bepaalt.

Vergaderingen
De kerkenraad komt eens in de maand, m.u.v. de zomermaanden en december, bij elkaar om na te denken over het beleid en besluiten te nemen over de koers van de kerk.
Elke vergadering wordt geopend met een inhoudelijk thema met als doel bezinning op en verdieping in een bepaald onderwerp.

U bent van harte welkom om de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen. Hieronder staat een overzicht van de komende vergaderingen:

Vergaderdata en locaties kerkenraad PGMH 2020

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat. Toehoorders worden verzocht zich drie dagen voor de vergadering bij de scriba te melden. Ze krijgen dan de agenda en de stukken. Het mailadres van de scriba is: pgmhscribaat@gmail.com


Conform artikel 3.14 van de Plaatselijke regeling 2017 zijn de vergaderingen van de Kerkenraad openbaar voor leden van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. De agenda wordt vooraf aan de leden van de gemeente bekend gemaakt. 

Contactgegevens leden Kerkenraad PGMH
Marika de Bruijn mdebruijn68@gmail.com Maastricht Wnd. voorzitter KR
Pieter Caljé pgmhscribaat@gmail.com Maastricht Scriba KR
Menso Fermin voorzittercvk@maasheuvelland.nl Maastricht Vz College van Kerkrentmeesters
Renald Mackintosh rdmackintosh@kpnmail.nl Maastricht Vz Kernraad Maastricht
Jody Martens martensjodyd@gmail.com Gulpen Ouderling jeugd en jongeren
Lies Oost liesgretha@live.nl Valkenburg-Meerssen Vz College van Diakenen
Harrie de Reus dsdereus@ziggo.nl Gulpen Predikant Heuvelland
Ria Smit Riasmit8@home.nl Vaals Vz Kernraad Heuvelland
Jelle Vegt beheerpgmh@gmail.com Maastricht Ouderling-kerkrentmeester

Juni 2021
 

Meer informatie

Voor contactgegevens kijkt u op de contact-pagina

de tekst van de plaatselijke regeling kunt u hier vinden.

We hebben ook een gemeenteprofiel, klik hier


 

terug