Nieuwsbrief van 8 oktober 2021 Nieuwsbrief van 8 oktober 2021
 
Drempelvrees
 
In een week waarin 'verbinding' centraal stond en 'ontmoeting' (week tegen eenzaamheid, die afgelopen week plaatsvond) trof mij bij de filmavond afgelopen donderdag in de Kloosterkerk vanavond deze zin: "De wereld is vol eenzame mensen die bang zijn om de eerste stap te zetten." (Green Book, Peter Farelly 2018).

Het deed me denken aan dit gedicht van Anton Ent dat zo treffend het verlangen 'de vlucht van de jonge arend te leren' verwoordt als ook het 'weet hebben van vallen en liggen'.

Man met drempelvrees

Wie leert mij de vlucht van de jonge arend
zodat ik 's winters de leegte kan vullen
met de zekerheid dat ik bedoeld ben?

Toen ik las 'verzekerde bewaring'
riep ik: bewaard wil ik worden,
geef mij de cel van een zuiver kompas.

Een richting kan iemand redden,
een weg een huis van bewaring zijn.

Ik ben in de sneeuwstorm een vlok
die weet heeft van vallen en liggen.

ds. Harrie de Reus
 
De zondagsdienst in de St. Jan

Voorganger: ds. Sophie Bloemert
Organist: Ineke Schuit
Aanvang 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
 
De zondagsdienst in Gulpen
 
Lezen Deuteronomium 15: 1-11 en Marcus 10: 17 - 22
Lezen is goed, maar doe het dan ook!
Net deze week bespreken wij in de leesclub in Vaals "Magdalena" van Maarten 't Hart. Het is een boek over zijn moeder, een streng gelovige vrouw die haar oordeel over haar medemensen niet voor zich houdt. 't Hart overleeft haar soms waanzinnige geloof door zich scherp af te keren van Kerk, bijbel en geloof. Hij gaat niet in discussie. Hij keurt af. De moeder is trouwens niet iemand die discussie toelaat. Zij heeft altijd een tekst bij de hand om het gedrag van haar kinderen en verdere familie te verwensen. Zoon Maarten maakt haar geloof en bijbelvastheid belachelijk. Hij laat niet na om gelovigen als domme ganzen neer te zetten. Zijn eigen gelijk is hem heilig.
Net deze week lezen wij twee bijbelgedeelten, die op zichzelf niet zo onbegrijpelijk zijn: het jubeljaar, waar elke schuld moet worden kwijtgescholden. En de rijke jongeling, die alles doet wat er van hem verwacht wordt, maar een ding kan hij niet: weggeven aan de armen wat hij bezit. "Dan zult u een schat in de hemel bezitten". Dit horen of lezen, is een ding, maar dit in de praktijk brengen is heel iets anders. Het jubeljaar wordt heel gedetailleerd uitgelegd. Maar of het ooit radicaal in de bijbelse tijd ten uitvoer is gebracht, dat weten we eigenlijk niet. En in onze tijd? Wij zijn heus niet te beroerd om iets (of zelfs veel) aan een collecte te geven. Vrienden en familie willen wij wel steunen. Maar om alles te geven, je spullen en je spaargeld? Ik zou wel eens in discussie willen gaan met moeder 't Hart. Nee toch maar niet.
Ik zou eens in discussie moeten gaan met mij zelf. Over alle tien de geboden. Maar in het bijzonder over dat ene gebod: geef wat u hebt aan de armen. We hebben het er nog over.

ds. Joen Drost
Voorganger: ds. Joen Drost
Organist: Jos Jager
Aanvang: 10.00 uur
 
De dienst in Valkenburg

Voorganger: ds. F.J. Hirs
Piano: Wil Meurders
Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
 
Dankbaar in de St Jan
 
Op 26 september in de zondagsdienst in de St Jan hadden we al de indruk dat we op een kantelpunt waren aangekomen: van een flinke dip in coronatijd naar een poging tot opbouw en herleven van de zichtbare betrokkenheid van St Janners. Zondag jl., 3 oktober, zagen we weer meerdere leden van de kerk die we geruime tijd hadden gemist. Dat was een vreugdevol weerzien. Het effect daarvan bleef voelbaar in de hele dienst. Ook was er een aantal gasten, bovenal de studentengroep uit Delft.

Na de dienst koffiedrinken nieuwe stijl: aan de tafels op het koor: het werd een gezellige gemeenschap.

Toen kwam er nog een toegift van de studenten (zie onder): op het orgel begeleid door één van hen zongen zij een drietal liederen, dat klonk als een vreugdevol halleluja! Het was hartverwarmend, ik zag zelfs bij enige St Janners een dankbare ontroering. Jammer voor degenen die vòòr dit zingen de kerk reeds verlieten…..

Ook a.s. zondag drinken we koffie op het koor, nu experimenteren wij onder meer normale omstandigheden: u haalt uw koffie op bij de tafel rechts en loopt dan naar de banken bij de tafels, de doorgangen zijn zodanig dat u daar doorheen kunt. En u weet, als het beklimmen van het koor of het lopen met een kopje koffie lastig voor u is, laat het even blijken, er zijn altijd mensen die kunnen assisteren.

Nog iets opmerkelijks: Er werd effectief gebruik gemaakt van onze kersverse autodienst! Er zijn 12 chauffeurs bereid om als het enigszins uitkomt een kerkganger ergens op te halen. Ik wil graag uitkomen op een twintigtal chauffeurs: geef u op! En wie gebruik wil maken van die autodienst a.s. zondag kan mij bellen. Nog even coördineer ik het, graag verneem ik het aanbod van twee personen, die deze dienst zouden kunnen coördineren. Het is dan niet de bedoeling, dat je zelf rijdt, maar wel dat je iemand uit de lijst van chauffeurs contacteert die toch een beetje in de buurt zit.

Dinsdag 12 oktober vergadert de Kernraad Maastricht. In die vergadering zullen we zeker ook de relatieve nieuwigheden die er zijn evalueren.

Kees Vermeiden, vz a.i. kernraad Maastricht, 06-41264138 cg.vermeiden@live.be
 
Delftse studenten bezoeken St. Jan
 
 

Een mooie foto vanuit de Sint Jan. De christelijke studentenvereniging uit Delft waren afgelopen zondag met z’n 36-en in Sint Jan. Weekendje Limburg met een ‘barrel’-wedstrijd (crossen met rijdende autowrakken) én een kerkdienst. Na afloop samen met de gemeente koffiedrinken op het koor.

Een van de studenten bleek ook organist te zijn en onder supervisie onze Klaas bespeelde hij na de dienst onverwacht het orgel. En wat werden we verrast door een halve kring van studenten die meerstemmig begonnen te zingen. Kippenvel en ontroering! Een toegift die naar ‘meer’ smaakt. Met onze eigen Maastrichtse studenten?

Marika de Bruijn

 
Van de Kerkenraad
 
De Kerkenraad heeft op 2 oktober in ’t Gulper Hoes gesproken over een aantal bredere thema’s.

De organisatie van de gemeente
Onze PGMH is een complexe gemeente, waarvan de organisatiestructuur lang niet altijd duidelijk is, en ook de verantwoordelijkheden niet altijd goed zijn afgebakend. Het gevolg is enerzijds dat te veel werk op de schouders van te weinig mensen terecht komt, en dat anderzijds mensen zich niet in hun bijdragen erkend voelen, omdat hun werk niet altijd gezien wordt. In verschillende deelgroepjes gaan we onze organisatie in kaart brengen en gaan we na hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. We moeten toe naar een situatie waarin de Kerkenraad de hoofdlijnen uitzet, en die in samenwerking met allerlei werkgroepen in praktijk brengt. Daarvoor moeten we het aantal actieve mensen uitbreiden zodat de taken voor ieder afzonderlijk kleiner kunnen worden.

Communicatie
In verband met dit laatste was het heel verheugend dat Helma Bannink zich spontaan gemeld heeft om de website bij te houden. Zij zal dat in overleg met onze webmaster Ben Theunissen en Pieter Caljé doen. Verder zullen wij de kerkapp Scipio gaan activeren en daarna de relatie tussen Nieuwsbrief, kerkapp, Kerkberichten en website nader onder de loep nemen.

Dialoogsessies
Hoe vinden wij onze weg naar de gemeente van de toekomst? Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, die eigenlijk allemaal neerkomen op de vraag: wat voor kerk willen wij aan de generaties na ons overdragen? Daar zijn verschillende antwoorden op te bedenken. Op die vraag heeft de Kerkenraad zeker geen duidelijk antwoord – wij moeten die vraag samen verkennen. Daartoe wordt u deze maand uitgenodigd mee te doen met een aantal dialoogsessies, die vanaf november gehouden zullen worden. We organiseren een groot aantal diverse werkvormen – zoals we ook al op statzondag hebben uitgeprobeerd. Iedereen kan de werkvorm kiezen die bij hem of haar past zodat iedereen tot zijn recht kan komen. Eén daarvan is een alternatieve kerkdienst - de zogenaamde Thomasviering.

Nieuwe bondgenoten
We willen een open kerk zijn. Dat betekent dat we bondgenoten zoeken, die samen met ons willen optrekken. Dat kunnen geloofsgenoten zijn, maar ook seculiere bondgenoten die onze waarden delen, zoals de klimaatcoalitie, waar onze Werkgroep Groene Kerken bij aangesloten is. In het kader van de nieuwe bondgenoten zijn verkennende gesprekken gevoerd met The Inn Between. Vooral de aanwezigheid bij The Inn Between van ds. Rachel van Andel is veelbelovend. Zij gaat immers in het kader van de gezamenlijke dienst met de Remonstranten al bij ons voor. Daarnaast is een diaconale samenwerking met het Leger des Heils aangegaan. Wij gaan participeren in de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils in de Maastrichtse wijk Pottenberg. Onze diaconie ziet in deze samenwerking mogelijkheden die we zelf niet zouden kunnen realiseren (zie onder).

Pieter Caljé, scriba
Ontmoetingswinkel De Romein
 
Afgelopen zaterdag heeft de Kerkenraad ingestemd met het voorstel om als PGMH een pioniersplek in Maastricht op te zetten. We doen dat met een diaconaal project, in lijn met ons beleidsplan en de wens om als gemeente diaconaal actief en relevant te zijn. Concreet gaan we samen met vrijwilligers van het Leger des Heils in de Romein/ Pottenbergstraat in Maastricht een ‘ontmoetingswinkel’ openen zoals die in de Albert van Scharnlaan (D5). Bij dit diaconale project zijn vier partijen betrokken: het Leger des Heils (initiatiefnemer en ervaringsdeskundige), IZB (begeleiding pioniersplekken en subsidieverstrekker), PKN landelijk (idem) en PKN lokaal (de PGMH)
Het doel is echt bij uitstek diaconaal van aard: mensen aan de zelfkant van de samenleving ondersteunen door op de plek aanwezig te zijn waar zij wonen. In de ontmoetingswinkel is tweedehandskleding verkrijgbaar en staat een tafel om op verhaal te komen bij een kop koffie of thee. ‘Koffie met aandacht’, om het zo maar even te zeggen: er is oor voor de verhalen waar bezoekers mee op de koffie komen..
Ook kunnen daar andere activiteiten bijkomen zoals hulp bij invullen overheidsformulieren, schuldhulpmaatjes, steun bij maatschappelijke problemen. Dit al naar gelang de behoefte van de bezoekers. Die behoefte is bepalend. Uit ervaring blijkt dat die behoefte overigens bestaat uit nieuwsgierigheid naar geloof of kerk. We willen daar dan ook aandacht aan geven. Juist dan kan de verbinding met de geloofsgemeenschap van de St. Jan bij uitstek een helpende lijn zijn.

De ontmoetingswinkel De Romein gaat binnenkort eerst twee middagen open. Vanuit het Leger des Heils zal telkens een betaalde kracht aanwezig zijn. Verder draaien die middagen op vrijwilligers: mensen die het leuk vinden om zo’n plek mede draaiend te houden en warme aandacht voor de bezoekers uit de wijk te hebben. Vind jij dit een leuke en zinvolle manier om als kerk in de samenleving bezig te zijn? Neem dan contact op met Margo van Haeringen en kom eens kijken wat jij zou kunnen doen. Ook voor wie stand-by wil zijn als ‘deskundige’ op zaken als overheidspapieren, schuldhulp, wandelmaatje, of wat dan ook: laat het weten! Het is echt de bedoeling dat we samen deze plek laten opbloeien. En voor wie graag iets voor zijn of haar medemens doet, is dit een mooie gelegenheid.

We hopen dat we op deze manier in samenwerking met het Leger des Heils, maar ook met andere maatschappelijke partners een nieuwe manier van gemeentezijn kunnen ontwikkelen waaraan vanuit de PGMH actief wordt meegedaan. Met regelmaat berichten we over dit/ons project en hopen op warme belangstelling en actieve bijdrage.

Margo van Haeringen (06 2262 6640 / mvh54@xs4all.nl), Lies Oost en ds. Harrie de Reus
 
Ria Smit voorgedragen als ambtsdrager

De Kerkenraad is heel verheugd, dat Ria Smit bereid gevonden is ambtsdrager te worden. Ria is voorzitter van de kernraad Heuvelland, en nam als zodanig al aan de Kerkenraads- vergaderingen deel. Bezwaren kunt u tot en met vrijdag 15 oktober bij de scriba, Pieter Caljé, pgmhscribaat@gmail.com indienen. Als u geen bezwaren heeft wordt Ria op 17 oktober door ds. Harrie de Reus in Vaals bevestigd.
 
Poëzie van Kees den Dulk met beeld en muziek van Stef Grit

Met deze email bied ik jullie een bijzonder inkijkje over de passie die ik heb voor taal, en met name de taal van poëzie. Ik liet daar eerder al wel eens iets van horen.     
Voor commercieel uitgeven van poëzie is het in de huidige tijd een heel dunne markt, zo is mijn ervaring. Een andere weg is mij in de afgelopen maanden in de schoot geworpen, kan je wel zeggen. Een beroepsmatig beeld- en geluidregistrator en muziekmaker hier in de regio, Stef Grit, bood aan video-opnames met muzikale achtergrond te maken van mij als “inspreker” en tegelijk bracht mijn dochter Caroline (in Bangkok) deze opnames met andere gedichten en beelden samen in een heuse Weblog, die openbaar op internet toegankelijk is. Door de inspanningen van deze mensen is in een digitale samenwerking werken een product tot stand gekomen waar ik me helemaal in kan vinden.   
Ieder van jullie die benieuwd is naar deze gesproken en te lezen teksten nodig ik daarom uit de volgende internet-link aan te klikken en je weg door de weblog Woord in Beeld binnen het forum Wordpress, resp. YouTube te volgen: klik hier: Woord in Beeld 
 
Wanneer het niet lukt of onduidelijk is, schroom niet om me daarover te mailen 
(keesdien@planet.nl). Als je de neiging niet kan onderdrukken: in de weblog zelf staat een link om opmerkingen, hoe lichtvoetig of ernstig dan ook, te maken.  Kleine aanbeveling: het beeld is op een IPad of laptop natuurlijk het beste te zien, in principe kan het natuurlijk ook via het kleinere beeld van een smartphone. Als je die beelden kan streamen naar je tv-scherm is het nog mooier.  
En, o ja, vergeet niet de geluidsweergave aan te zetten… 
 
Kees den Dulk
 
Maand van de Pelgrim
 
Zaterdag 9 oktober (Voerendaal-Maastricht): Sterre der Zee-pelgrimstocht
Een pelgrimswandeling die om 8:30 start vanaf NS-station Voerendaal naar O.L.V. Sterre der Zee in Maastricht (24 km). Om 9.15 is er een opening in de Sterre der Zee-kapel in Winthagen, 11:30 een bezinning in de parochiekerk van Schin op Geul, 12:15 een bezoek aan de Kluis op de  Schaelsberg, 14:25 een moment van bezinning in de St.-Gerlachuskerk te Houthem. Aankomst is rond 17:00 in de Merodekapel in de O.L.V.- kerk te Maastricht, waarna ontvangst in de parochiezaal. Aansluitmogelijkheden voor deze tocht zijn: Winthagen (nog 21 km), kerk Schin op Geul (nog 16 km) en Houthem (nog 10 km). Opgave vooraf is niet nodig. Deelname is gratis. Voor onkosten van de ontvangst in de parochiezaal wordt ter plaatse een kleine bijdrage gevraagd.
Meer info: www.sterre-der-zee.nl 
 
Pastoralia Maastricht
 

Tinie Snoeijer oefent nog even geduld: nog een paar weken heeft ze de brace om haar knie te stabiliseren en daardoor is ze minder mobiel. Maar er is grote vooruitgang. Nog even, en dan …..
We herdachten in de dienst van 3 oktober het overlijden van mevr. Kroes, die bij ons beter bekend stond als mevr. de Vries. Door enkelen onder ons werd zij regelmatig bezocht, zij mocht de leeftijd van 102 jaar bereiken. Ook overleed de heer Jongste op de leeftijd van 75 jaar. Een enkeling onder ons kende hem en gedenkt hem met dankbaarheid.

Kees Vermeiden, pastoraal ouderling Maastricht, 06-41264138; cg.vermeiden@live.be

In dit hoofdstukje worden alleen namen genoemd met respect voor de privacyregels. Mooi dat mensen dit lezen en ook doorgeven wat goed is om te weten. Alleen zo kunnen we ook met elkaar meeleven.
 
Gesprekskring Zuid/Oost

De Gesprekskring Zuid/Oost gaat weer bijeenkomen. Het thema van de komende bijeenkomst is de Zaligsprekingen (Mattheus 5, 1:16). Informatie kunt u krijgen bij Marjan Bouwsma (marlugt1974@gmail.com of tel. 06-53355994). In tegenstelling tot wat in de Kerkberichten staat is de bijeenkomst niet op 12 oktober, maar op 19 oktober om 20.00 uur bij Jelle Vegt en Lineke de Kruijff, Boksdoorn 7, 6226 WK Maastricht.
 
Huiskamer in de Kloosterkerk
 
 
Afgelopen donderdag werd er in de Huiskamer Kloosterkerk een ‘high tea’ geserveerd. Het was een gezellige middag met buurtgenoten en gemeenteleden.

Elke donderdag van 14.00 tot 16.30 uur is er in de Kloosterkerk (Oosterweg 1, Valkenburg) een huiskamer. Dit project is bedoeld voor gemeenteleden en mensen uit de buurt die het leuk vinden om op een laagdrempelige manier met anderen in contact te komen. Bij een kop koffie of thee een praatje maken, een spelletje kaart of Rummicup doen, zelf een handwerkje meenemen om te breien, het is allemaal mogelijk.
 
Een vast programma is er niet. Wel hartelijkheid en warme aandacht. Elke middag is er een wijkverpleegkundige en een vrijwilliger vanuit de protestantse gemeente aanwezig.

Het je een vraag over dit project, heb je een vraag over vervoer naar de huiskamer, of wil je graag eerst wat meer informatie voordat je komt? Dan kun je contact opnemen met Lies Oost (06 5118 9260 / liesgrethe@live.nl) of wijkverpleegkundige Maike Pluijmaker-Chermin (maike.chermin@envida.nl)


 
Twee komende jeugdactiviteiten

 
SAVE THE DATE!
Zaterdag 20 November 2021 Carrousel
MAASBRACHT
De Carrousel is een jaarlijks event waar jeugd samenkomt van verschillende protestantse gemeentes uit de provincie Limburg.
Als je jong bent ga je nadenken over je geloof. Wat wil je ermee in de toekomst en waar sta je voor. Ben ik de enige die gelooft? Dit soort vragen komen vaak op bij jongeren. Bij de Carrousel willen we een bewustwording bij jongeren creëren op een actieve manier.
Maasbracht heeft het initiatief genomen voor de herstart van de jeugdcarrousel: een gelegenheid om met alle protestantse kerken in heel Limburg bij elkaar te komen; samen te vieren, delen en spelen.
Om 10.30 beginnen we met een eigentijdse jeugddienst, daarna is er een lunch en een sportief middagprogramma. Rond 16.30 is het afgelopen.
Ook vanuit onze Maas-Heuvelland gemeente willen we natuurlijk van de partij zijn. Wij zorgen voor vervoer naar Maasbracht. Ben je tussen de 12 en 20 jaar en heb je zin om mee te gaan?!
Geef je dan op bij Jody Martens, bel 06-21550025 of mail: martensjodyd@gmail.com
Locatie Carrousel Maasbracht: Sintelstraat 23, Maasbracht.


SAVE THE DATE!
Zaterdag 27 November Jeugdsoos Pizza & more!
Tieneravond in ’t Gulperhoes
De Jeugdsoos is voor tieners van 12 t/m 16 jaar. Eens in de drie weken op de zaterdagavond. We willen hiermee gaan starten op zaterdag 27 november aanstaande van 19.00-21.00 uur.
We beginnen de avond met pizza en behandelen daarna een geloofsthema. We willen hierbij aansluiten bij wat er onder de jeugd leeft. Hierna sluiten wij gezellig af met een spel, een hapje en een drankje. Het karakter van deze avonden kan erg verschillen. Gezellig samenzijn is belangrijk en inhoudelijk gaat het vooral over geloofsvragen en levensvragen. Af en toe willen we een spreker uitnodigen.
De avonden zijn voor alle tieners of je nu wel of niet in de kerk komt. Wil je meer informatie of wil je meedoen? Graag en leuk!!
Contactpersonen: ds. Harrie de Reus en jeugdouderling Jody Martens
bel 06-21550025 of mail martensjodyd@gmail.com


 
Klimaatoproep
 
Afgelopen week hebben 180 predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en medewerkers van theologische universiteiten de synode van de Protestantse Kerk in een open brief verzocht om zich kritischer en dringender uit te spreken over de klimaat- en ecologische crisis. De oproep komt in een week waarin in Nederland de klimaatmars wordt gehouden, waarover eerder werd bericht in deze nieuwsbrief.

De brief is door mij mede ondertekend. Wat me opvalt – zeker in contact met collega’s in Duitsland – is, dat het kerkelijk spreken in Nederland vaak zo terughoudend is. Is het angst voor moralisme? Of het idee dat politiek niet thuishoort in de kerk?
De kerk wil mensen aan het denken zetten, perspectief openen, naar elkaar doen keren, werelden openen. En ja, stem geven aan wie het onderspit delft, de rechtelozen, wie alleen gelaten wordt, wie hulp nodig heeft, de roepende in de woestijn.
De kerk propageert wat mij betreft geen politiek idee als de christelijke tegenover andere ideeën. Maar dat wil niet zeggen dat ze onverschillig is in wat er politiek gebeurt. Ze predikt het evangelie. En ja, dat evangelie heeft politieke strekking. Het gaat in haar kritische betrokkenheid misschien wel vooral om richtingsbesef – eerder om ethos dan ethiek.

De open brief is hier te vinden: https://www.christianclimateaction.nl/acties/brief-aan-scriba-en-moderamen-pkn/
ds. Harrie de Reus
 
Euregio Arbeitskreis

Na lange tijd ontmoetten we elkaar afgelopen donderdag weer 'live': collega's van de Euregio-Arbeitskreis uit het Duits-Belgische-Nederlands grensgebied, zoals gebruikelijk in het ‘Haus der Evangelischen Kirche’ achter de Annakirche in Aken. Het was goed om bij te praten over alle Corona- en watervloed-gebeurtenissen van afgelopen jaar.

De jaarlijkse Drieländertag staat voor komend jaar in Nederland gepland. We merken dat er afgelopen jaren minder belangstelling is om een hele dag met elkaar door te brengen. Daarom richten we ons op de morgendienst die toch al staat ingeroosterd en nodigen daar gemeenteleden en collega’s uit het grensgebied voor uit. Daarna is er dan gelegenheid voor om elkaar te ontmoeten met wat lekker bij de koffie. Een datum houdt u nog tegoed.

Datum en plaats is al wel bekend voor de Euregionale Oecumenische Konferenz: 18 maart in Eupen. Het thema zal zijn ‘Mäßigung’ – een thema dat in verschillende aspecten aan bod zal komen (denk aan milieu/klimaatproblematiek, maar ook aan werkdruk/ burn-out, etc). Meer info volgt.
 
Diaconale collecte voor het werk van Mission Possible
 
Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen uit (of onder invloedsfeer van) de voormalige Sovjet-Unie- staten. Mission Possible doet dit vanuit een christelijke bewogenheid, zonder onderscheid te maken met betrekking tot afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat dan ook. Een van de projecten is in Berd- Armenië. In Berd runt Mission Possible een dagopvang programma voor kinderen uit probleemgezinnen. Hierbij ligt de focus op kinderen in de basisschoolleeftijd. Een groep betaalde leerkrachten, ondersteund door vrijwilligers, komt hier elke dag naartoe. Het doel is de kinderen te helpen met hun schoolopleiding. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. In deze regio wonen veel kansarme gezinnen met ouders die geen interesse tonen in het onderwijs van hun kinderen. Door hun eigen opvoeding hebben ze beperkte ouderlijke vaardigheden. Hierdoor hebben hun kinderen ook weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Mission Possible wil deze negatieve cirkel doorbreken! Deze kinderen krijgen nu de kans om na schooltijd naar de dagopvangcentrum te gaan. Daar krijgen ze een warme maaltijd en nemen daarnaast deel aan verschillende lessen. Bovendien ontvangen de kinderen en hun ouders psychologische en maatschappelijke ondersteuning om hun problemen op te lossen. Een week dagopvang kost per kind 15. Helpt u mee vanmorgen om de kinderen van Berd naar de dagopvang te laten gaan.

Namens de diaconie alvast bedankt.
Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
Collecte voor het werk in de gemeente: Jong Protestant
 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor “Jong Protestant”. Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. De gezamenlijk ontwikkelde materialen staan ook ten dienste van onze gemeente. Graag bevelen wij deze collecte voor bij u aan.

Menso Fermin
Namens het College van Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.  
Agenda

Zaterdag 9 oktober
 
  • Sterre der Zeepelgrimstocht de hele dag in het Heuvelland en Maastricht (zie boven)

Maandag 11 oktober
 
  • Hoeskamer va Gullepe van 14.0016.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

Dinsdag 12 oktober
 
  • Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.0012.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of 06 25 36 16 91).
 
  • Geen Gesprekskring Zuid/Oost – die vindt op 19 oktober plaats (zie boven).

Woensdag 13 oktober
 
  • Koning WillemAlexander neemt in de Grote Kerk in Den Haag de nieuwe bijbelvertaling (NBV21) in ontvangst. Van 14.0015.00 uur kunt U de plechtigheid livestream volgen via NBV21 lancering livestream NBV21.

Donderdag 14 oktober
 
  • Hoeskamer va Gullepe van 14.0016.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
 
    • Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.3016.30 uur
Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242)

Vrijdag 15 oktober
 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief
 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.


 
terug