Nieuwsbrief van 7 mei 2021 Nieuwsbrief van 7 mei 2021


 

Corona en tijd voor rust
 
Toen ik van de week met een kennis van verderop in de straat te spreken kwam, vertelde ze me hoe zij en haar man nu wat meer tijd nemen om eten te koken. Regelmatig eten ze nu later dan anders – “net zoals in de vakantie.” Waarop ze zich afvroegen waarom ze dat anders eigenlijk alleen in de vakantie deden, en niet vaker tijd namen voor eten, voor ontmoeting, voor rust. Iets om mee te nemen als straks alles weer op snelheid komt, concludeerden we.
Wonderlijk, hoe we juist in de verstilling tijd nemen voor stilte, in de vertraging van het leven door de Corona-maatregelen de rust krijgen om zelf langzaam te worden. Alsof we het leven opnieuw uitvinden.

Ik moest opnieuw aan dat wonderlijke Exodus-verhaal denken. Nadat ze de Rode Zee zijn overgestoken is het volk in een groot niemandsland terecht gekomen. Het oude leven achter hen is onbereikbaar geworden, maar het nieuwe leven is nog niet in zicht. Alsof dat moet worden uitgevonden, daar in die woestijn. Alsof opnieuw antwoord moet worden gezocht op de vraag hoe je samen kunt leven dat iedereen tot zijn recht komt, dat het leven goed is, melk en honing voor ieder.
Eenmaal in de woestijn brengt het grote nietsdoen ongemak met zich mee, machteloosheid en een soort verveling. Het geduld om het nieuwe leven dat op zich laat wachten houdt langzamerhand op.

Het verhaal vertelt dat de Eeuwige hen tijdens die reis helpt in de noodzakelijke basisbehoeften: water komt er om je aan te laven, manna als dagelijks brood om van te leven. Maar de Eeuwige zorgt nog voor iets anders. En dat heb ik altijd een beetje vreemd gevonden. Te midden van die verveling, van die ene dag die toch wat op de andere gaat lijken, van het afwachten waar je terecht gaat komen, schenkt de Eeuwige hen een rustdag.
Waarom zou je een rustdag houden, als je in de verveling leeft? Een joods commentaar doet hier een aardige suggestie bij: “De gave van de sjabbat is het aanbod om je verlangens te richten.” Die rustdag is een dag om niet toevallig stil te staan omdat het leven even niet vlot – maar het is een aanbod om bewust, zelf stil te gaan staan. Het is geen rust om verveeld wat om je heen te kijken in afwachting wat de dag nu weer zal brengen – maar om bewust om je heen te kijken of zich ergens nieuwe zin en toekomst aandient. Een dag waarop je anders gevoed kan worden dan door het dagelijks brood alleen.
Zou dat een les kunnen zijn die we aan deze Coronatijd over houden? Dat voordat we weer massaal in beweging komen, straks, we niet verleren om stil te staan, ons verlangen te richten, ons af te vragen wat er toe doet in ons leven. Als het manna even niet voorhanden is om naar te verlangen, ontstaat er ruimte voor je eigen verlangens. Zou het ons lukken om te midden van alles wat langzaam weer in beweging komt toch ook bewust stil te blijven staan? En die ruimte als van God gegeven te ervaren?

 

Beste eekhoorn,

Als je niet wilt dat de tijd voorbijgaat
(en dat wil je toch niet?)
dan moet je aardig zijn voor de tijd
je moet vragen wat hij wenst
je moet je luiste stoel naar hem toe schuiven
je moet hem een kopje thee aanbieden
en zoveel honing voor hem neerzetten

als hij ooit maar op kan
(maar je moet er wel opletten

dat je wat overlaat voor mij,
als ik straks langskom),
je moet zorgen dat de zon schijnt
en dat de lijster zingt
en dat de geur van zoete beukennoten rondwaart (zo heet dat) –
en als hij dan toch nog voorbijgaat
dan moet je voor hem gaan staan en roepen:


Ho! Wacht even!

en dan moet je hem strelen –
eerst de seconden
dan de minuten en de uren
en dan de dagen en de maanden en de jaren,

zachtjes strelen –
misschien gaat hij dan nooit voorbij
(maar zeker is dat niet).
Wacht anders tot ik er ben.


Tot straks.

De mier.

Toon Tellegen


 

Ds. Harrie de Reus
 
De zondagsdienst in de St. Jan via YouTube

Voorganger: Joen Drost
Organist: Klaas Remerie
Aanvang 10.00 uur
https://www.youtube.com/channel/UCI5_oqie8t36qgwW2ZUq9cA/live
 
De zondagsdienst in Vaals via de kerkomroep

Voorganger: ds. Harrie de Reus
Organist: Christine Moraal
Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
 
Koffiedrinken op zondag

Helaas bleek de link van Babette Lemmer vorige week niet te werken – haar excuses daarvoor. Het is even uitproberen nu het koffiedrinken vanuit een grotere groep wordt georganiseerd. Maar het gaat lukken! Deze week is Helma Bannink de gastvrouw. Voor de link zie onder bij de agenda.
 
Bloemen bij 4 mei-monumenten Heuvelland
 
In Vaals, Valkenburg en Gulpen zijn namens de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland bloemen gelegd bij de monumenten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Met dank aan Babette Lemmer (voor Vaals) en Anneke Verkerk (voor Gulpen) voor hun inzet hiervoor.


Ds. Harrie de Reus

 
Bericht van Anny Vanduffel

Lieve mensen,

Nu we elkaar niet in de St.Jan kunnen ontmoeten wil ik jullie op deze manier bedanken voor jullie medeleven bij het onverwachte overlijden van mijn lieve man Jos. Het is hartverwarmend hoeveel kaarten en brieven met lieve woorden ik heb ontvangen.
Heel veel dank hiervoor! Het is me tot grote steun en troost.
Hopelijk tot spoedig ziens in de St.Jan.

Een hartelijke groet van
Anny Vanduffel
 
Elly de Haan onderscheiden

Op voordracht van de classis en de kerkenraad heeft Elly de Haan afgelopen zondag na de dienst in de St. Jan drie eretekenen ontvangen, die de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer namens de PKN in het leven heeft geroepen voor leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de PKN en haar voorgangers.
Elly’s curriculum vitae voor de kerk beslaat in beknopte vorm twee-en-een-halve pagina en strekt zich uit over meer dan 50 jaar in Alphen aan de Rijn, Nieuwerkerk aan de IJssel, Apeldoorn, Goes en Maastricht. Ze begon de zondagsschool te leiden en zette dat voort in wijkkerkraden, kerkraden, de classis en de synode, eerst van de Gereformeerde Kerk en later van de PKN.
Elly ontving uit de handen van classispredikant Marco Luijk voor haar tomeloze inzet de gouden broche met diamant, de legpenning en de gekalligrafeerde oorkonde – hogere onderscheidingen heeft de PKN niet te bieden.
Classisvoorzitter Arie Haasnoot vergeleek Elly’s strijdbaarheid met die van Jeanne d’Arc, Cor Spreeuwenberg prees haar naar buiten gerichte blik en haar ongelofelijke inzet voor de oecumene.
Elly liet weten nog lang niet klaar te zijn met zich voor de kerk in te zetten. Daar verheugen we ons op.
 
   


Pieter Caljé, scriba 

Aktie Kerkbalans – een analyse
 

In de jaarlijkse Actie Kerkbalans vragen we als kerkelijke gemeente uw bijdrage voor het in stand en levend houden van de protestantse gemeente in Maas-Heuvelland.  Hoe gaat het met deze actie?

Meer toezeggingen ontvangen
We zijn dankbaar voor de 278 toezeggingen die we tot medio april mochten ontvangen. Daarmee is het aantal toezeggingen iets hoger dan in 2020! Dat het aantal leden dat bijdraagt groeit is goed nieuws.

Omvang blijft nog achter
De toezeggingen die we tot en met 16 april mochten ontvangen zijn samen goed voor € 87.251. Dat licht 4% onder het niveau van heel 2020. Uiteraard kunt u, als u dat nog niet gedaan heeft uw toezegging nog steeds insturen. Heeft u al een toezegging gedaan, maar u geeft graag meer? Dat kan zeker en wordt op prijs gesteld!

Gemiddelde toezegging
Als het aantal toezegging stijgt en het gemiddeld toegezegde bedrag loopt iets achter op het vorige jaar, is de conclusie dat de gemiddelde waarde van de toezegging daalt (van € 346, in 2020, naar € 314 in 2021).


Ontvangsten
De ontvangsten lopen, zoals gebruikelijk, achter de toezeggingen aan. Diverse gemeenteleden gebruik maken van de mogelijkheid gespreid hun gift te betalen of later in het jaar.

Uiteindelijk was de opbrengst over 2020 hoger dan het toegezegde bedrag. Of dit voor 2021 ook geldt valt nog niet te zeggen. We hopen dat een aantal van u gebruik maakt van de mogelijkheid meer te geven dat u heeft toegezegd (zoals ook in 2019 en 2020).

Meerjaren perspectief
De opbrengst van de Actie Kerkbalans loopt al enkele jaren terug. In 2019 mochten we ons verheugen in diverse mensen die extra gaven. Het aantal toezeggingen dit jaar loopt beter. Nu door Corona de inkomsten uit verhuur tegen vallen, blijkt eens temeer hoe belangrijk een solide basis vanuit de leden van de kerk is.

Vervolgacties: uw bijdrage blijft welkom!
We hebben nog lang niet van iedereen een reactie ontvangen. We zullen dus de komende tijd nog op diverse mensen een beroep doen voor de actie Kerkbalans. Eigen initiatief is uiteraard ook welkom, klik op deze link om uw toezegging te doen of kijk op de website: maas-heuvelland.nl

Daarnaast gaan we na of voor specifieke zaken een aanvullende actie nodig is.

Menso Fermin
Namens het College van Kerkrentmeesters
 
Diaconale collecte voor nooddoelen

Omzien naar elkaar
De belangrijkste doelstelling van de diaconie is het omzien naar mensen in knelsituaties, dichtbij en veraf.
De collecte voor eigen diaconie staat geregeld op het collecterooster.
De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Het maakt niet uit of de personen die hulp nodig hebben wel of niet-kerkelijk zijn.
De diaconie biedt geen specialistische hulp, maar kan in bepaalde gevallen wel voor materiële hulp zorgen.
Aanvragen voor nood worden nooit aangekondigd en komen altijd onverwachts. De diaconie wilt de collecte van vanmorgen gebruiken voor kleine aanvragen die directe hulp behoeven. Helpt u vanmorgen mee om het plaatselijke werk van de diaconie voort te zetten?
Namens de diaconie alvast bedankt.

Mieke Davidse

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59
 
Collecte voor het werk in de gemeente:
de streamingsprojecten in onze kerken

In deze coronatijd is het belangrijk dat iedereen alle diensten tenminste via streaming kan bijwonen. Daarom heeft het CvK de mogelijkheid van beeldregistratie van de diensten via de kerkomroep prioriteit gegeven. U heeft in onze begroting kunnen zien dat de coronatijd grote gaten in de begroting heeft geslagen, en de installatie van de camera’s en dergelijke is niet goedkoop. Daarom hopen we dat u een bijdrage aan deze projecten wilt leveren, waarvan het resultaat snel zichtbaar is.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 
Diaconale bestedingen over april
 
Gaven per bank april 2021  
  - Collecten    € 1.147,50
  - Giften  € 1.103,00
Totaal          € 2.250,50
   
Donaties goede doelen april 2021  
  - Noodhulp personen/families   € 110,00
  - Leger des Heils Maastricht, soepbus    € 150,00
  - Baby Voedselbank Maastricht € 550,00
  - Stichting Drowned Migrant Cemetery  
     Begraven dode migranten € 350,00
  - Stichting Epafras, hulp voor Ned. gedetineerden in buitenland € 350,00
  - Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië € 350,00
  - Kerk in Actie  
       Voor iedereen een kerk € 250,00
       Noodhulp Ethiopië       € 400,00
       Werelddiaconaat Moldavië  € 400,00
   
Totaal         € 2.910,00
Namens de diaconie: Gijs Kieft, Lies Oost en Margo van Haeringen
Agenda
 
Zondag 9 mei
 
  • Koffiedrinken na de dienst met Helma Bannink van 11.0011.45
Link:
https://zoom.us/j/98216213034?pwd=ZHNrbTNBOEtaRy9PVlFYZVVvQld0dz09
Meeting ID: 982 1621 3034 Passcode: dUY3wB


Donderdag 13 mei
 
    • Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk van 14.3016.00 uur. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl 043-3647242).

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief
 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de ledenadministratie, en dat is een omweg.

 
terug